DE GALG VAN EINDHOVENJacob de RaadtForeword as PDF
The book (208 pages) as PDF
SummaryNederlands

In 2008 kreeg ik uit Nederland een erg vergeeld document waar ik als kind maar een klein beetje van gehoord had – de zg. “krant van Opa”. Dit was het relaas, en een appèl aan het Nederlandse volk, dat mijn grootvader Jacob de Raadt in 1935 (?) schreef nadat zijn zaak, Goudsche Radio Industrie (GRI) bankroet verklaard was na een reeks van ingewikkelde rechtsprocessen die gingen over patenten en licensies. Later, in 2010, ontdekte ik in het Nederlands Archief dat ik alleen maar een drukproef had, en dat “de krant” nooit formeel verspreid was vanwege een rare toestand. Dit boek is dus het resultaat van mijn lang onderzoek om de waarheid naar boven te brengen.

Nederlands radiopionier en Opa's technische raadgever, Ir. Hanso Idzerda, werd ook gedupeerd in dat jaar, samen met de meeste Nederlandse radiofabrikanten, die het loodje moesten afleggen tegen de firma P uit Noord-Brabant. P wilde in laat 1929 al die firma's verplichten tot het betalen van licensies, omdat P vijf tweedehandse patenten bezat die in 1925 in Amerika gekocht waren. Een “Bond van Ondernemers in de Radio-branche in Nederland” werd toen gesticht, waarvan Opa een bestuurlid werd. “BORN Weekblad” werd heel gauw het orgaan van die bond, met Ir. Idzerda a ls technisch redacteur: BORN-leden zouden zijn Octrooi-Aanvraag 50298 gebruiken, dat hij ontworpen had om de vijf patenten van P te omzeilen. Helaas, in Maart 1933 werd de BORN reeds bankroet verklaard vanwege een aanvraag van P en een klacht van laster over artikelen in “BORN Weekblad”. Alle bestuursleden bedankten toen, behalve Opa, die later in Januari 1938 moest toezien hoe 6.5% door de Curator aan P werd uitgekeerd.

Na de openbare verkoping van Opa's bezittingen, begon Opa met zijn twee zonen Gerrit en Theo (mijn vader) toen een andere firma “Westminster Radio”, (in naam van oom Gerrit) dat tot 1974 in Gouda heeft bestaan. Daar werden ook radio's gebouwd, op heel kleine schaal, vóór de oorlog, gedurende de Duitse bezetting en ook nog in 1947, kort na de oorlog. Er is naar mijn weten maar een GRI-toestel overgebleven, in ee n museum in Noord-Brabant. Mijn boek “De Galg van Eindhoven” beschrijft dit ware verhaal.

English

In 2008, I received from the Netherlands a much yellowed document of which I had heard only a tidbit in my youth – the so-called “Opa's newspaper”. This is the history, and an appeal to the Dutch nation, that my grandfather Jacob de Raadt wrote in 1935 (?) after his business Gouda Radio Industry (GRI) had been bankrupted following a series of complicated legal cases that dealt with patents and licenses. Later, in 2010, I discovered in the Dutch National Archives that I only possessed a “proof print”, and that “the newspaper” had never been formally distributed due to a strange situation. This book is therefore the result of my long investigation, in order to expose the truth of what really happened.

The Netherlands' radio pioneer and Opa's technical advisor, Ir. Hanso Idzerda, was also duped in that year, together with the majority of Dutch radio builders, who had to succumb against the P firm from North Brabant. In late 1929, P intended to compel all those businesses to pay license fees, because P owned 5 second hand patents that had been bought in America in 1925. An “Association of Entrepeneurs in the Radio branch in Nederland” was then formed, and Opa became a board member. Soon, “BORN Weekly” became the magazine of that organization, with Ir. Idzerda its technical editor: BORN-members were to use his Patent Pending 50298 that he had invented to bypass P's five patents. Alas, in March 1933, the BORN was bankrupted already, due to P's request and a libel suit about articles in BORN weekly. All board members then resigned, except Opa, who had to remain “on board” until the Curator of the bankruptcy in January 1938 distributed 6.5% to P.

After the public auction of Opa's possessions, Opa and his sons Gerrit and Theo (my father) started another business “Westminster Radio”, (owned by my uncle Gerrit) that existed in Gouda till 1974. Radios were built there, on small scale, before WWII, during the German Occupation and also in 1947, shortly after WWII. To my knowledge only one GRI-radio has remained, in a museum in North-Brabant. My book titled “The Gallows of Eindhoven” describes this true story.